Tradycyjne Bartnictwo

Ścieżka powrotu

Główne założenia projektowe

Główne założenia projektowe

Projekt będzie realizowany na terenie pięciu nadleśnictw Puszczy Augustowskiej: Augustów, Głęboki Bród, Płaska, Pomorze i Szczebra (łączna ogólna powierzchnia 93 288 ha). Projekt nawiązuje do zrealizowanego w latach 2014-2016 projektu-Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach. Proponowane działania: łąki kwiatowe-pożytkowe, sady-remizy leśne, oczka wodne, mini pasieki leśne wpłyną w istotny sposób na zwiększenie różnorodności biologicznej tak w świecie zwierząt jak i roślin nie tylko w miejscu realizacji ale w całej Puszczy. Wyniki badań naukowych wskazują jednoznacznie na wzrost ilości gatunków nietoperzy, ptaków, płazów i owadów po wykonaniu podobnych zadań we wcześniej zrealizowanych projektach. W nadleśnictwach wykonane zostaną działania, których oddziaływanie będzie daleko wykraczało poza miejsce ich realizacji.

 

Cel realizacji Projektu

Stworzenie nowych i poprawa istniejących warunków bytowania zapylaczy w lesie, przywrócenie pierwotnej rasy pszczoły augustowskiej linii M, zwiększenie odporności ekosystemu leśnego na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu. Aktywna ochrona zagrożonych gatunków. Podniesie świadomości społecznej.

 

Diagnoza problemu, który ma być rozwiązany poprzez realizację Projektu

Zmiany klimatu i ekosystemów leśnych znacząco negatywnie wpłynęły na spadek ilości gatunków zapylaczy i ich liczebność. 90% dziko rosnących roślin wymaga pośrednictwa owadów zapylających, aby się rozmnażać. W ekosystemach leśnych zanikły śródleśne łąki i pastwiska co ograniczyło możliwość występowania wielu gatunków fauny i flory. Pełna diagnoza w liście załączników "Inne".

 

Analiza stanu istniejącego i możliwych sposobów rozwiązania problemu, w tym uzasadnienie wyboru wskazanej przez Wnioskodawcę metody/metod

Szacowana liczebność populacji naturalnej pszczół linii M Augustowska wynosi w Polsce 700-800 rodzin pszczelich. Pszczoła augustowska pełni rolę gatunku parasolowego, który znacząco wpłynie na ochronę innych gatunków zapylaczy (trzmiele, pszczoły samotnice, osy, motyle, muchówki, chrząszcze) co znacząco zwiększy różnorodność biologiczną. Działania dotyczą ochrony zasobów różnorodności biologicznej poprzez kształtowanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych. Przewiduje się, iż zastosowane działania przyczynią się do poprawy stanu zachowania siedlisk będących nie tylko ważną ostoją dla pszczół, ale także innych zagrożonych i nielicznych gatunków fauny i flory oraz retencjonowania wody. Działania są ochroną czynną ostatniej wolno żyjącej w lasach pszczoły rasy augustowskiej i lasu.

 

Efekty Projektu

Efektami projektu będzie przywrócenie w ekosystemach leśnych rodzimej rasy pszczoły augustowskiej i wielu innych gatunków zapylaczy co znacząco podniesie różnorodność biologiczną. Poprawa stanu lasu.

 

pdfpuszcza-augustowska-i-bartnictwo-szansa-na-uratowanie-ostatniej-ostoi-rodzimej-pszczoly-augustowskiej.pdf7.57 MB

Udostępnij

Dofinansowanie

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG-20214-2021 w ramach programu:
"Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Środowisko.

 logo fundusz eog 2

 logo lasy panstwowe

 logo nfosigw